top of page

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

 

1. Právo odstoupit od smlouvy
1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. 
1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost - Petra Tjokorda, se sídlem Vidoulská 760/6, 158 00 Praha 5, identifikační číslo 07574916, formou jednostranného právního jednání na přiloženém vzorovém formuláři pro odstoupení od smlouvy zaslaném na emailovou adresu společnosti.
1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy
2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.
2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

__________________________________________________________________________________________

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 
(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

Adresát: Petra Tjokorda, IČ 07574916, Vidoulská 760/6, 158 00 Praha 5
 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží [ ]
 

Datum objednání [ ] / datum obdržení [ ]
 

Jméno a příjmení spotřebitele: [ ]
 

Adresa spotřebitele: [ ]
 

Datum [ ] 
 

bottom of page